Nadace CERGE-EI vyhlašuje 14. ročník grantových programů na podporu a rozvoje ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu


Typy aktivit a projektů, které mohou být podpořeny:

 • Semináře, konference, kulaté stoly apod.
 • Publikování ekonomického výzkumu
 • Podpora integrace absolventů Ph.D. studia v zahraničí do výzkumu a výuky v ČR
 • Zahraniční stáže Ph.D. studentů
 • Projekty zaměřené na rozvoj a zkvalitnění studijních programů vysokých škol
 • Obdobné projekty prokazatelně přispívající k rozvoji ekonomického vzdělávání a výzkumu v ČR

Témata:

Tematicky mohou podpořené aktivity obsáhnout libovolné téma ekonomického výzkumu a vzdělávání (mikro a makroekonomie, Česká republika a EU, finanční a kapitálové trhy, ekonomie trhu práce, sociální politika, veřejné finance, ekonomie práva atd.). Výběrová komise bude usilovat o to, aby podpořené projekty byly jako celek tematicky rozmanité. Při hodnocení došlých žádostí o grant bude přihlíženo k využitelnosti výstupu projektu v praxi a k plánované spolupráci mezi výzkumnou instituci a podnikatelskými subjekty nastavené tak, aby získané poznatky vedly k posílení výkonnosti ekonomických subjektů a růstu konkurenceschopnosti.


Výše grantů v roce 2014: Nadace podpoří projekty ve výši 50.000 – 100.000 Kč.


Z účasti ve výběrovém řízení jsou vyloučeny:

 • Fyzické osoby a právnické osoby založené za účelem podnikání, politické strany a politická hnutí a společenství vlastníků jednotek, církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby vyjma církevních právnických osob poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby
 • Stát, jednotky územní samosprávy

Termín pro podání žádostí je pondělí 15. září 2014, 17:00 hodin.


Jak podat žádost:

Žadatelé, kteří se chtějí zúčastnit výběrového řízení, musí nejpozději do pondělí 15. září 2014 předložit Nadaci CERGE-EI následující informace:

 • vyplněný formulář Žádost o grant a náklady na rozpočet (1 originál + elektronická verze žádosti buď zaslaná již předem emailem na nadace@cerge-ei.cz nebo přiložena na CD)

Organizace zasílají:

 • 1x výroční zpráva / zpráva o činnosti (nejlépe v elektronické podobě emailem nebo přiložena na CD) a 1x účetní uzávěrka (výsledovka) není-li součástí výroční zprávy
 • 1x kopie stanov / zákládajících listin / výpis z registru ekonomických subjektů (emailem nebo na CD)

Jednotlivci připojují:

 • Curriculum Vitae
 • Doporučení akademického supervisora / školy


Další informace:

 

 • Doba trvání:  u jednoletých projektů je maximální doba 12 měsíců,
 • Spolufinancování grantů: žadatel má povinnost zajistit spolufinancování v minimální výši 10 %,
 • Víceleté projekty se letos NEVYHLAŠUJÍ,
 • Žadatelé – organizace i jednotlivci mohou podat v rámci jedné uzávěrky více než jednu žádost,
 • Jak probíhá výběrová procedura více zde …,
 • Kam se žádost předkládá: Originální žádost s podpisy statutárního zástupce včetně příloh musí být doručeny v obálce osobně nebo poštou na následující adresu:
  Nadace CERGE-EI,  P.O. Box 882,  Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1.

Termín vyhlášení výsledků: vybrané organizace budou o výsledcích vyrozuměny písemně nejpozději do 31. října 2014.