Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
příprava předmětu Teorie firmy

Jednoletý projekt si klade za cíl připravit nový předmět Teorie firmy pro výuku v rámci bakalářského studijního programu Ekonomika a management na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE). V rámci projektu jsou plánovány následující aktivity: příprava anotace předmětu, příprava písemných opor pro výuku a příprava elektronických opor pro výuku.

Očekávaným výstupem projektu je kompletní anotace předmětu a opory pro výuku. Anotace bude obsahovat základní informace o předmětu jako např. počet kreditů, počet hodin přednášek a cvičení, vyučující, garant, obor, cíl předmětu, detailní osnovu, povinnou a doporučenou literaturu, metody hodnocení apod. Opory pro výuku budou dvojího druhu: písemnými oporami se myslí texty pro studenty (dostupné v tištené podobě i elektronicky připravené pro tisk), za elektronické opory jsou považovány zejména prezentace v programu Microsoft Office PowerPoint.

Projekt bude přínosný pro vzdělávání na VŠTE doplněním stávajícího studijního programu o předmět Teorie firmy, který bude vycházet z jiných vyučovaných předmětů na VŠTE jako například Mikroekonomie, Management, Marketing apod.

Podpora:  75 000 Kč
 


ISEA
konference "Prague Economic Meeting"

Účelem jednoletého projektu Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je zorganizovat konferenci Prague Economic Meeting (PEM 2011) v Praze. Cílem konference je uskutečnit setkání špičkových ekonomických výzkumníků, kteří pracují nebo pocházejí z regionu střední Evropy. Na konferenci budou prezentovány poslední vědecké poznatky z teoretického a aplikovaného ekonomického výzkumu. Konference bude také sloužit jako významné setkání akademických pracovníků, kteří jsou nějakým způsobem spjati s regionem střední Evropy.

Dlouhodobým cílem organizování této konference je vybudovat tradici kvalitních regionálních konferencí, které umožní vytvořit a udržovat kontakty mezi těmito výzkumníky, s potenciálním výhledem návratu některých z nich ze zahraničí na domácí univerzity.

Počet aktivních účastníků se bude pohybovat mezi 60 a 80. Mezi účastníky budou patřit výzkumníci s významnými publikacemi v mezinárodních akademických časopisech, kteří působí v různých částech světa.

Podpora: 30 000 Kč


Pilotní projekt - výzkumné stipendium - integrace absolventů západních univerzit

Výzkumné stipendium - v rámci jednoletých projektů - bylo uděleno Filipovi Matějkovi, PhD.. Filip Matějka absolvoval Princeton University, kde graduoval v květnu 2010. Věnuje se výzkumu v makroekonomii se zaměřením na informační ekonomii. Jak sám uvedl v žádosti, je pro něj akademicky velmi zajímavou možností pracovat na Národohospodářském ústavu AV ČR. Ovšem tato varianta je náročná z pohledu podstatně nižšího finančního ohodnocení než na srovnatelných institucích ve Spojených státech nebo v zemích západní Evropy. Grant Nadace CERGE-EI mu tak pomohl vyřešit dilema, zda se vrátit a pracovat v České republice.

Při práci na Národohospodářském ústavu se bude věnovat studiu vlivů omezených schopnosti agentů zpracovávat informace na strukturu trhů, optimální fiskální politiku či optimální regulace finančních produktů. Plánuje, že výsledky své práce bude publikovat v časopisech s tzv. impakt-faktorem a bude je prezentovat na mezinárodních konferencích.

Podpora: 95 000 Kč


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
publikování ekonomického výzkumu "Czech Journal of Economics and Finance"

Víceletý projekt pro léta 2007 - 2011 - podpora odborného ekonomického časopisu Czech Journal of Economics and Finance (dříve Finance a úvěr) vydávaného Fakultou sociálních věd UK Praha ve spolupráci s Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR patří ke stálicím mezi podporovanými projekty. Jde o nejstarší nepřetržitě vycházející odborné periodikum z oblasti ekonomických věd v České republice a Nadace si je vědoma jeho nezastupitelného místa na trhu. Časopis vychází jako dvouměsíčník v česko-slovensko-anglické podobě a je odebírán ve značné míře knihovnami (včetně menších knihoven větších institucí). Koluje mezi více čtenáři, je archivován - i ke starším výtiskům se čtenáři (zvláště pak studenti) vracejí.

Podpora:  150 000 Kč


Univerzita Karlova v Praze CERGE
rozvoj alumni programu

Víceletý projekt pro léta 2009-2012. Udržování kontaktů s absolventy je na všech špičkových světových univerzitách standardní aktivitou a má význam nejen pro samotné absolventy ale je také velice důležité i pro samotné univerzity. Jejich absolventi pracující na významných pozicích jsou nejen výbornou vizitkou univerzity, ale také možným zdrojem finanční podpory, což je samozřejmě pravděpodobnější za předpokladu, že absolvent zůstává se svou alma mater v kontaktu.

Alumni Program na Univerzitě Karlově CERGE funguje již několik let, dosud byl ovšem vzhledem k omezeným finančním prostředkům omezen pouze na základní aktivity nevyžadující dodatečné výdaje. Díky naší podpoře bylo v roce 2010 možné najmout jednoho pracovníka na pozici tzv. Network Head, který spolupracuje se členem profesorského sboru - Alumni Faculty Liaison. Vůbec prvním úkolem byla aktualizace seznamu bývalých studentů, hodně úsilí bylo věnováno přípravám na spuštění měsíčního elektronického zpravodaje. Během roku byly postupně zřízeny studentský blog, profily sociálních sítích jako je Facebook a LinkedIn. Absolventi mají tak možnost získávat nejnovější informace o dění na fakultě a i mimo ni téměř okamžitě. Mimo jiné byla uspořádána také setkání absolventů žijících a pracujících v Praze a v Londýně. Pro letošní rok se počítá s organizací podobných setkání v městech, kde žije a pracuje více absolventů.

Získání grantu tak bezesporu pomáhá vykonávat aktivity v rámci programu systematičtěji a také je zásadně rozšířit. Kladem projektu je udržitelnost výsledků i po jeho skončení. Počítá se s tím, že rozvoj Alumni Programu díky užšímu kontaktu s absolventy přinese dodatečné finanční prostředky ve formě darů tak, jak je to dnes již na zahraničních univerzitách běžné.

Podpora:  160 000 Kč