Česká společnost ekonomická
VII. Bienální konference ČSE 2012

Projektem je pravidelná mezinárodní bienální konference České společnosti ekonomické, odborné ekonomické asociace s celostátní působností. Jde o celodenní mezinárodní konferenci, jejímž obsahem je: cca 60-80 prezentací v jednotlivých sekcích (včetně sekce pro ZŠ a SŠ učitele ekonomicky zaměřených předmětů), plenární odborná přednáška významného hosta a slavnostní předání cen soutěže Mladý ekonom (již 19. ročník).

Konference dále dává prostor též pro neformální diskuse účastníků během přestávek v kuloárech. O přijetí práce na konferenci a zařazení do jednotlivých sekcí rozhoduje programový výbor ustavený představenstvem ČSE. Od roku 2000 se konference koná každé dva roky. Konference dává velký prostor účasti nastupujícím mladým ekonomům jak z řad doktorandů tak některých studentů magisterských programů. Je otevřená i účastníkům ze zahraničí, kterých se vždy účastní celá řada. Konference přijímá práce a umožňuje prezentace primárně v angličtině, případně i v češtině a slovenštině.

Podpora 100 000 Kč


VŠE
publikování ekonomického výzkumu

Téma projektu katedry personalistiky VŠE „Sociální dialog a veřejné služby v předvečer nové ekonomické krize: posilování partnerství v době odříkání“

Analýza a hodnocení sociálního dialogu ve veřejných službách (zdravotnictví, školství, místní samosprávě a státní správě v 6 státech EU) na národní úrovni a ve zmíněných sektorech za období posledních tří let, kdy se krátí veřejné rozpočty a dochází k vlnám restrukturalizací.Výzkum je za ČR, Dánsko, Francii, Itálii, Nizozemí a Velkou Británii.

Cílem výzkumu je odpovědět na tři klíčové otázky:

  1. Jaké změny se uskutečnily v obsahu práce, podmínkách zaměstnání a v organizaci práce ve veřejné správě v letech 2008-2011?
  2. Jak byly tyto změny nastaveny a implementovány a do jaké míry sociální dialog přispěl k procesu změny ve veřejných službách na národní a sektorové úrovni?
  3. Jak národní instituce sociálního dialogu ve veřejných službách přispěly k tomuto procesu a jeho výsledkům?

Výzkum má zjistit, zda a jak instituce sociálního dialogu ve zmíněných státech zmírnily vliv krácení veřejných rozpočtů na podstatu pracovních vztahů a jejich procesy. Výchozím předpokladem je, že čím mocnější jsou instituce sociálního dialogu, tím více jsou udržitelné a akceptované a tím méně konfliktní a drastické důsledky z toho vyplývají pro pracovní vztahy.

Podpora: 20 000Kč


Liberální institut
Workshopy a výzkumné semináře v experimentální ekonomii

V současné době je experimentální ekonomie jednou z nejrychleji rostoucích oblastí ekonomické vědy, alespoň z hlediska počtu publikací. V ČR se vyučuje primárně na CERGE-EI a NF VŠE a většina výzkumných experimentů je prováděna v Laboratoři experimentální ekonomie, která je špičkově vybavena. LEE již umožnila realizovat výzkumné experimenty více než třem desítkám výzkumných pracovníků a studentů.

Existující infrastrukturu je ale potřebné rozvíjet z hlediska expozice studentů a výzkumníků nejnovějším trendům ve výzkumu v různých oblastech tohoto rychle rozvíjejícího oboru. Jedním z cílů navrhovaného projektu Liberálního institutu je zajištění výuky studentů-zájemců o experimentální ekonomii předním světovým odborníkem v dané oblasti formou krátkého intenzivního kurzu. Dalším cílem je organizace dvou výzkumných seminářů, které jsou ideální platformou k diskusi nad právě se rozvíjejícími se částmi experimentální ekonomie. Organizace workshopu a seminářů nejenom obohatí kvalitu výuky oboru v ČR, ale pomůže též k navázání spolupráce vyučujících a studentů s předními odborníky. Jazykem projektu bude angličtina.

Podpora 50 000 Kč


Česká společnost ekonomická
18. konference v oblasti komputační ekonomie a financí

Projektem ČSE je 18. mezinárodní konference Společnosti pro komutační ekonomie (The Society for Computational Economics - SCE), která byla založena v roce 1995. Jeho současným předsedou je Robert J. Tetlow, v předchozích letech jimi byli např. Carl Chiarella, Manfred Gilli, Stephen Turnovsky, Berç Rustem, Hans Amman, Ken Judd a David Kendrick.

Jedná se o třídenní mezinárodní konferenci, na jejíž půdě se očekává prezentace přibližně 300 článků, rozdělené do 90 sekcí. Články budou zaměřené na oblasti jako je makroekonomické modelování, tvorba predikcí, „learning“, ekonomie růstu, trh práce a finanční ekonomie. O přijetí jednotlivých článků na konferenci a zařazení do jednotlivých sekcí rozhoduje programový výbor. Konference každoročně hostí přibližně 300 až 400 účastníků. Konference dále dává významný prostor pro neformální diskuse účastníků ne jenom během samotných prezentací ale i během přestávek.

Podpora Nadace umožní ČSE hradit návštěvu jednoho řečníka. Minulý rok se konference konala v San Franciscu, plenárními řečníky byli John B. Tailor, Harald Uhlig a Roger Farmer. Snahou organizátorů bude pozvat řečníky srovnatelné kvality a odborného věhlasu.

Podpora: 50 000 Kč


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Publikování ekonomického výzkumu "Czech Journal of Economics and Finance"

Víceletý projekt pro léta 2007 - 2011 - podpora odborného ekonomického časopisu Czech Journal of Economics and Finance (dříve Finance a úvěr) vydávaného Fakultou sociálních věd UK Praha ve spolupráci s Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR patří ke stálicím mezi podporovanými projekty. Jde o nejstarší nepřetržitě vycházející odborné periodikum z oblasti ekonomických věd v České republice a Nadace si je vědoma jeho nezastupitelného místa na trhu. Časopis vychází jako dvouměsíčník v česko-slovensko-anglické podobě a je odebírán ve značné míře knihovnami (včetně menších knihoven větších institucí). Koluje mezi více čtenáři, je archivován - i ke starším výtiskům se čtenáři (zvláště pak studenti) vracejí.

Podpora: 150 000 Kč


Univerzita Karlova v Praze CERGE
Rozvoj Alumni Programu

Víceletý projekt pro léta 2009-2012. Udržování kontaktů s absolventy je na všech špičkových světových univerzitách standardní aktivitou a má význam nejen pro samotné absolventy ale je také velice důležité i pro samotné univerzity. Jejich absolventi pracující na významných pozicích jsou nejen výbornou vizitkou univerzity, ale také možným zdrojem finanční podpory, což je samozřejmě pravděpodobnější za předpokladu, že absolvent zůstává se svou alma mater v kontaktu.

Alumni Program na Univerzitě Karlově CERGE funguje již několik let, dosud byl ovšem vzhledem k omezeným finančním prostředkům omezen pouze na základní aktivity nevyžadující dodatečné výdaje. Díky naší podpoře bylo v roce 2010 možné najmout jednoho pracovníka na pozici tzv. Network Head, který spolupracuje se členem profesorského sboru - Alumni Faculty Liaison. Vůbec prvním úkolem byla aktualizace seznamu bývalých studentů, hodně úsilí bylo věnováno přípravám na spuštění měsíčního elektronického zpravodaje. Během roku byly postupně zřízeny studentský blog, profily sociálních sítích jako je Facebook a LinkedIn. Absolventi mají tak možnost získávat nejnovější informace o dění na fakultě a i mimo ni téměř okamžitě. Mimo jiné byla uspořádána také setkání absolventů žijících a pracujících v Praze a v Londýně. Pro letošní rok se počítá s organizací podobných setkání v městech, kde žije a pracuje více absolventů.

Získání grantu tak bezesporu pomáhá vykonávat aktivity v rámci programu systematičtěji a také je zásadně rozšířit. Kladem projektu je udržitelnost výsledků i po jeho skončení. Počítá se s tím, že rozvoj Alumni Programu díky užšímu kontaktu s absolventy přinese dodatečné finanční prostředky ve formě darů tak, jak je to dnes již na zahraničních univerzitách běžné.

Podpora: 134 000 Kč