Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
výzkumný projekt: "Vliv zahraničního vlastnictví na finanční výkonnost bank v zemích střední a východní Evropy a na Novém Zélandu v kontextu globální krize"

Cílem projektu FSV UK je teoretický a empirický výzkum vztahu mezi krizemi bank a veřejných financí, což je v současnosti diskutováno na evropské i mezinárodní úrovni. Jádro projektu spočívá ve výzkumu ekonomických vztahů, které ovlivňují banky, globální finanční instituce, státy a nadnárodní instituce během krize. V zemích střední a východní Evropy a taktéž na Novém Zélandu jsou tyto vztahy komplikovány zahraničním vlastnictvím tamějších bank. Projekt je rozdělen do dvou komplementárních částí: i) vliv zahraničního vlastnictví bank na jejich výkonnost a na zadluženost státu a ii) krize státu a bank obsahující též modelování systematického rizika.

Součástí projektu je kromě publikací též výzkumná stáž Petra Teplého na Novém Zélandu (obsahující i sérii přednášek na novozélandských univerzitách), kde bude řešitel projektu spolupracovat s tamějšími odborníky.

Podpora 65 000 Kč


Vladimíra Šilhánková
vydání odborné monografie "Ekonomické a bezpečnostní dopady(sub)urbanizace"

Předmětem projektu je finalizace vlastního originálního výzkumu žadatelky, který je zaměřen na sledování ekonomických a bezpečnostních dopadů (sub)urbanizace na fungování našich obcí a měst. Unikátní mezioborový výzkum, do kterého byli zapojeni studenti a pedagogové oboru Regionální rozvoj na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, probíhal průběžně od roku 2009 a shromáždil řadu nových a dosud nedoložených poznatků o (často velmi negativních) ekonomických dopadech nového územního developmentu“ a celkově (sub)urbanizačního procesu na fungování našich měst a obcí. Cílem projektu je získané poznatky z výzkumu sumarizovat a vydat formou odborné monografie. Monografie je určena odborné veřejnosti a studentům v oblasti veřejných financí, urbanistické ekonomie, environmentální ekonomie, regionálního rozvoje, urbanismu, veřejné správy apod.

Podpora: 96 000 Kč


Česká zemedělská univerzita
7. mezinárodní vědecká konference Institutu tropů a subtropů

Cílem tohoto projektu je uspořádat vědeckou konferenci s názvem Economic Aspects of Sustainable Use of Natural Resources. Institut tropů a subtropů (ITS) pořádá každoročně jednodenní vědeckou konferenci, která má charakter mezinárodní konference s angličtinou jako jednacím jazykem a je určena k prezentaci výsledků vědecké práce především studentů doktorského studia a vybraných studentů magisterského studia. Účast na konferenci je pro studenty i pedagogy zdarma. Každým rokem se konference účastní v průměru 35 aktivních účastníků z České republiky i ze zahraničí, kteří prezentují své vědecké výsledky formou přednášek nebo posterových sdělení. Celková účast na konferenci zahrnuje 90-100 účastníků. Autoři nejlepších příspěvků jsou oceněni diplomem a drobnou finanční prémií (1. nejlepší ústní příspěvek 4000 Kč, 2. nejlepší ústní příspěvek 3000 Kč, 3. nejlepší příspěvek 2000 Kč, nejlepší poster 3000 Kč). Pravidelnými účastníky konference jsou i vědci ze zahraničí, kteří vystupují na konferenci jako úvodní řečníci k jednotlivým sekcím. Program konference je rozdělen do čtyř hlavních sekcí. V letošním roce se 6. ročník konference koná 29. listopadu a jeho součástí bude i kulatý stůl na témata týkající se kvality masa a masných produktů divoce žijících zvířat, kterého se zúčastní i přední zahraniční odborníci v této oblasti.

V roce 2013 ponese konference název Economic Aspects of Sustainable Use of Natural Resources a díky tomuto projektu by se mohl navýšit počet účastníků z ČR i ze zahraničí. Konference by mohla být lépe propagována a tím by se navýšil zájem a účast ze strany odborné veřejnosti.

Podpora: 58 000Kč


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
publikování ekonomického výzkumu "Czech Journal of Economics and Finance"

Víceletý projekt pro léta 2012 - 2016 - podpora odborného ekonomického časopisu Czech Journal of Economics and Finance (dříve Finance a úvěr) vydávaného Fakultou sociálních věd UK Praha ve spolupráci s Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR patří ke stálicím mezi podporovanými projekty. Jde o nejstarší nepřetržitě vycházející odborné periodikum z oblasti ekonomických věd v České republice a Nadace si je vědoma jeho nezastupitelného místa na trhu.

Časopis vychází jako dvouměsíčník v česko-slovensko-anglické podobě a je odebírán ve značné míře knihovnami (včetně menších knihoven větších institucí). Koluje mezi více čtenáři, je archivován - i ke starším výtiskům se čtenáři (zvláště pak studenti) vracejí.

Podpora: 150 000 Kč


Liberální institut
workshopy a výzkumné semináře v experimentální ekonomii

Víceletý projekt Liberálního institutu pro léta 2012 - 2014. V současné době je experimentální ekonomie jednou z nejrychleji rostoucích oblastí ekonomické vědy, alespoň z hlediska počtu publikací. V ČR se experimentální ekonomie vyučuje primárně na CERGE-EI a NF VŠE a většina výzkumních experimentů je prováděna v Laboratoři experimentální ekonomie (LEE), která je špičkově vybavena. LEE již umožnila realizovat výzkumné experimenty více než třem desítkám výzkumných pracovníků a studentů. Existující infrastrukturu je ale potřebné rozvíjet z hlediska expozice studentů a výzkumníků nejnovším trendům ve výzkumu v různých oblastech tohoto rychle se rozvíjícího oboru. Jedním z cílů navrhovaného projektu je zajištění výuky studentů-zájemců o experimentální ekonomii předním světovým odborníkem v dané oblasti formou krátkodobého intenzivního kurzu. Dalším cílem je organizace dvou výzkumných seminářů, které jsou ideální platformou k diskusinad právě rozvíjejícími se částmi experimentální ekonomie. Organizace workshopu a seminářů nejenom obohatí kvalitu výuky oboru v ČR, ale pomůže též k navázání spolupráce vyučujících a studentů s předními světovými odborníky.

Podpora: 100 000 Kč


Univerzita Karlova v Praze CERGE
rozvoj Alumni Programu

Víceletý projekt pro léta 2009 - 2012. Udržování kontaktů s absolventy je na všech špičkových světových univerzitách standardní aktivitou a má význam nejen pro samotné absolventy ale je také velice důležité i pro samotné univerzity. Jejich absolventi pracující na významných pozicích jsou nejen výbornou vizitkou univerzity, ale také možným zdrojem finanční podpory, což je samozřejmě pravděpodobnější za předpokladu, že absolvent zůstává se svou alma mater v kontaktu.

Alumni Program na CERGE UK funguje již několik let, dosud byl ovšem vzhledem k omezeným finančním prostředkům omezen pouze na základní aktivity nevyžadující dodatečné výdaje. Díky naší podpoře bylo v roce 2010 možné najmout jednoho pracovníka na pozici tzv. Network Head, který spolupracuje se členem profesorského sboru - Alumni Faculty Liaison. Vůbec prvním úkolem byla aktualizace seznamu bývalých studentů, ve které kancelář pro alumni úspěšně pokračovala i minulý rok. Pokračovala též ve vydávání měsíčního elektronického zpravodaje, funguje studentský blog, profily na sociálních sítích Facebook a LinkedIn.

V letošním akdemickém roce 2012/13 - chce kancelář pro alumni uspořádat další setkání -podobné jako bylo v roce 2010 v Londýně. V současné době je vytipováváno místo, kde žije a pracuje více absolventů. Bude též pokračovat v kampani - oslovování absolventů s žádostí o podporu.

Získání grantu tak bezesporu pomáhá vykonávat aktivity v rámci programu systematičtěji a také je zásadně rozšířit. Kladem projektu je udržitelnost výsledků i po jeho skončení. Počítá se s tím, že rozvoj Alumni Programu díky užšímu kontaktu s absolventy přinese dodatečné finanční prostředky ve formě darů tak, jak je to dnes již na zahraničních univerzitách běžné.

Podpora: 136 900 Kč