Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
projekt pro zdokonalení výuky: "Interaktivní výuka mikroekonomie: prezentace základních pojmů, konceptů a základy modelování mikroekonomické analýzy"

Cílem projektu FSV UK je zdokonalení výuky mikroekonomie, která se z pohledu dnešních studentů jeví jako poměrně abstraktní, těžko uchopitelný, předmět. Za tímto účelem chce projekt vytvořit prezentace předmětu, které budou pomocí vizualizací, příkladů a animací reagujících na změny parametrů mikroekonomických úloh poskytovat studentům lepší intuici v probírané látce. Zároveň je chce doplnit o řešené vzorové příklady, které budou dobře dokumentovat nejobvyklejší typy úloh. Materiály budou využity při výuce na třech univerzitách, UK, VŠE a ČVUT (viz. níže charakteristika organizace) a budou opatřeny ve dvou jazykových mutacích, češtině a angličtině.

Rozsah zahrnuté látky bude odpovídat rozsahu předmětů JEB007-Mikroekonomie I a JEB008-Mikroekonomie II, které patří mezi stěžejní předměty oboru Ekonomie na FSV UK. Jejich znalost a dobré pochopení je přímo nutným předpokladem dalšího rozvoje talentovaných mladých studentů. Na IES se oba předměty vyučují ve formálním rámci matematické (optimalizační) analýzy v rámci 2. a 3. semestru výuky. Nesprávné pochopení matematických základů do značné míry limituje schopnosti studentů vstřebat vlastní obsah předmětu, obzvláště když nároky v mikroekonomii předbíhají látku probíranou v matematice. Dále se setkáváme s tím, že více než 700 stránková náročná skripta studenty v úvodní fázi jejich terciárního vzdělávání odrazují, nejsou zvyklí se samostatně učit. Primárním cílem projektu je vyjít studentům vstříc, připravit nové prezentace shrnující probíranou látku v rozsahu 4 hodiny x 26 přednášek. Projekt si neklade za cíl suplovat skripta, spíše představit obecný rámec předmětu a ten dále doplnit o vizualizace pojmů z mikroekonomie a způsobů řešení stěžejních příkladů, které umožní studentům vytvořit pevný základ pro další samostatné studium a hlubší pochopení látky.

Konkrétním výstupem bude 26 prezentací po 20-40 slidech doplněné o modely a vizualizace provedené v MatLabu nebo SciLabu. Veškerý obsah bude vytvořen do konce roku 2014.

Podpora 50 000 Kč


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
publikování ekonomického výzkumu "Czech Journal of Economics and Finance"

Víceletý projekt pro léta 2012 - 2016 - podpora odborného ekonomického časopisu Czech Journal of Economics and Finance (dříve Finance a úvěr) vydávaného Fakultou sociálních věd UK Praha ve spolupráci s Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR patří ke stálicím mezi podporovanými projekty. Jde o nejstarší nepřetržitě vycházející odborné periodikum z oblasti ekonomických věd v České republice a Nadace si je vědoma jeho nezastupitelného místa na trhu.

Časopis vychází jako dvouměsíčník v česko-slovensko-anglické podobě a je odebírán ve značné míře knihovnami (včetně menších knihoven větších institucí). Koluje mezi více čtenáři, je archivován - i ke starším výtiskům se čtenáři (zvláště pak studenti) vracejí.

Podpora 150 000 Kč