Česká společnost ekonomická
přednášky pro střední školy: "'Experti do škol "

Účelem projektu České společnosti ekonomické „Experti do škol“ je seznámit studenty středních škol v České republice s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků.

Cílem je přiblížit středoškolským studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. Tento projekt probíhá formou přednášek na středních školách. Výběr přednášejících schvaluje prezident ČSE.

Informace o projektu budou uvedeny na webových stránkách ČSE (tematické listy a přednášející, již realizované přednášky + odkazy na články středních škol o těchto přednáškách). Odkazy na články budou zveřejňovány i na facebookových stránkách ČSE.

Podpora 100 000 Kč


Asociace pro mezinárodní otázky
odborný seminář: "Ekonomická žurnalistika na téma vnitřního trhu EU"

Navrhovaný odborný seminář se bude věnovat ekonomické žurnalistice a tomu, jakým způsobem přistupuje k tématu vnitřního trhu EU. Jádrem kulatého stolu bude diskuse šesti žurnalistů z předních ekonomických médií z Velké Británie (Financial Times), Německa (Handelsblatt), České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, jejichž hlavní specializací je zpravodajství a publicistika o tématu vnitřního trhu EU. Akce bude moderována představitelem organizující Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

Ústřední tezí semináře je potřeba neustálé kultivace vnitřního trhu EU v zájmu udržení jeho řádného fungování. Na každodenní efektivní fungování vnitřního trhu má bezesporu zásadní vliv sentiment konečných spotřebitelů. Tento sentiment je výrazně ovlivňován i mediálním zpracováním kauz vyvolaných závadností zboží a služeb z jiného státu EU, jako byla například kauza kolem polské posypové soli. Zásadní roli zde pak hraje jak přístup médií k úplným informacím a jejich rychlá výměna přes hranice, tak i potřeba vyváženého a objektivního zpravodajství. Negativní sentiment spotřebitelů totiž může přetrvávat i dlouho poté, co jsou příčiny dané kauzy odstraněny. Evropská média tak mohou být důležitým nástrojem včasného varování uvnitř vnitřního trhu. Na druhou stranu, neobjektivním informováním mohou média také ve svém důsledku způsobit fragmentaci vnitřního trhu, a bránit tak prosazení ekonomických výhod, které přináší.

V návaznosti na tuto tezi se odborný seminář bude zabývat zejména následující sérií otázek: Jak psát o vnitřním trhu? Čím je ekonomická žurnalistika zaměřená na téma vnitřního trhu specifická? Lze se oprostit od „národního“ pohledu na danou kauzu, popřípadě do jaké míry? Jaká je současná úroveň mediálního zpracování problematiky vnitřního trhu a v čem by se dala zlepšit? Je pohled prizmatem vnitřního trhu dostatečně reflektován ve zpravodajství o obecných ekonomických otázkách?

Moderátor semináře bude aktivně vést diskusi v zájmu zodpovězení daných otázek. Bude zároveň podněcovat hosty k demonstraci jejich postojů na příkladech z jejich žurnalistické praxe, zejména v souvislosti s aktuálními tématy. Diskusi bude následovat prostor pro dotazy a komentáře z publika. Účastníci z publika budou rovněž v rámci své registrace na akci vyzváni, aby své případné dotazy dopředu formulovali a zaslali organizátorům.

Hlavním přínosem kulatého stolu má být otevření tohoto tématu v rámci České republiky (a prostřednictvím hostů i v širším evropském měřítku), zlepšení mediálního zpravodajství a publicistiky věnované tématu vnitřního trhu v ČR, networking představitelů medií z různých zemí a přispění k efektivnějšímu fungování vnitřního trhu EU v důsledku kultivovanější žurnalistické praxe.

Seminář se uskuteční coby nadstavba širšího projektu s názvem „Smooth functioning of the Internal Market between V4 countries“ (Hladké fungování vnitřního trhu EU mezi zeměmi Visegradské skupiny), který je koordinován AMO v rámci strategického grantu Mezinárodního visegradského fondu ve spolupráci se Sobieski Institutem (Polsko), Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku – SFPA (Slovensko) a Antall József Knowledge Centre (Maďarsko).

Podpora 50 000 Kč


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
publikování ekonomického výzkumu 'Czech Journal of Economics and Finance'

Víceletý projekt pro léta 2012 - 2016 - podpora odborného ekonomického časopisu Czech Journal of Economics and Finance (dříve Finance a úvěr) vydávaného Fakultou sociálních věd UK Praha ve spolupráci s Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR patří ke stálicím mezi podporovanými projekty. Jde o nejstarší nepřetržitě vycházející odborné periodikum z oblasti ekonomických věd v České republice a Nadace si je vědoma jeho nezastupitelného místa na trhu.

Časopis vychází jako dvouměsíčník v česko-slovensko-anglické podobě a je odebírán ve značné míře knihovnami (včetně menších knihoven větších institucí). Koluje mezi více čtenáři, je archivován - i ke starším výtiskům se čtenáři (zvláště pak studenti) vracejí.

Podpora 150 000 Kč