Termín se blíží

Vážení příjemci nadačního příspěvku Nadace CERGE-EI,

blíží se termín pro odevzdání závěrečné zprávy a finančního vyúčtování příspěvku z roku 2014

„Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečné vyhodnocení použití nadačního příspěvku včetně jeho vyúčtování nejpozději do 60 dnů po uplynutí lhůty pro použití nadačního příspěvku dle čl. IV této smlouvy.“

Lhůtu trvání vašeho projektu najdete ve smlouvě čl. IV. Budete-li žádat o prodloužení lhůty z důvodu nevyčerpání prostředků apod., učiňte tak prosím bezodkladně. Žádost zašlete na adresu nadace.

Nedílnou součástí závěrečné zprávy jsou vyplněné finanční tabulky: Annex A s názvem „Vyúčtování osobních nákladů“ a Annex B s názvem „Vyúčtování ostatních nákladů“.

Vyúčtování doložte kopiemi účetních dokladů (např. výdajovými či příjmovými pokladními doklady, paragony, fakturami), výpisy z bankovních účtů k bezhotovostním platbám, kopiemi smluv, výstupy z účetnictví. Vyúčtování musí být podepsáno osobou, která jej zpracovala. Vítanými přílohami jsou výstupy dle účelu projektu např. vydaná publikace, pozvánky a podklady na konference či semináře nebo uveďte ve zprávě odkazy na webové stránky, kde je projekt prezentován.

Vaše Nadace CERGE-EI


Admin