Podpora CERGE-EI

Nadace CERGE-EI byla založena s cílem podporovat ekonomické vzdělávání, výzkum a další aktivity CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky, se kterým je od počátku svého vzniku spjata.

Využití finančních prostředků, které Nadace získává přímo pro aktivity či projekty CERGE-EI, je většinou konkrétně specifikováno již samotnými dárci v darovací smlouvě.  Oslovení dárci se mohou sami rozhodnout, k jakým účelům mohou být darované prostředky využity. Mezi nejčastější formy podpory patří především:

 
 

Podpora studentů CERGE-EI

CERGE-EI nabízí špičkové ekonomické vzdělání, a proto je školné poměrně vysoké. Část školného je hrazena z finančních zdrojů české vlády a zbývající část školného všem studentům hradí CERGE-EI, které jim navíc poskytuje měsíční stipendium na bydlení a stravu. Tím je schopným studentům umožněno studovat doktorský program bez ohledu na jejich finanční situaci a současně je zajištěno, že tito studenti nebudou končit studium s dluhy svazujícími je do budoucnosti. Studenti tak mají mimo jiné možnost přijmout po ukončení studia zaměstnání ve vládě či školství, kde jsou historicky nižší platy.

Studentské pobyty

V průběhu svého doktorského studia chtějí někteří studenti z důvodu přístupu k uznávaným odborníkům nebo využití specializovaných knihoven pokračovat ve studiu a výzkumu u jiné instituce. Nadace se snaží na tyto pobyty získávat finanční prostředky ve formě grantů.

Hostující profesoři

Pro mladý talentovaný profesorský sbor má velkou profesionální hodnotu, pokud se může pravidelně setkávat se zkušenými profesory a výzkumníky ze zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť. Stejně tak je ku prospěchu studentů, pokud se mohou setkávat se zkušenými zahraničními akademiky, kteří jim mohou pomoci s jejich dizertačními pracemi. K tomuto účelu má CERGE-EI stálý program, v rámci něhož hostující profesoři přijíždějí do Prahy a pracují s profesorským sborem a studenty. Aby však takovéto posty byly pro hostující profesory zajímavé, musí být platy na odpovídající světové úrovni. Nadace se proto snaží získávat na tyto pobyty finanční prostředky ve formě grantů.

 

Místní profesorský sbor

Podobně jako je zapotřebí finanční podpory k ohodnocení hostujících profesorů, musí být řádně platově ohodnoceni i místní talentovaní ekonomové. Granty ve formě výzkumných bonusů jsou často používány jako odměna k příjmům profesorského sboru. Velice oblíbené mezi dárci jsou tzv. firemní profesury,  tj. profesury nesoucí jméno společnosti. Nadace oslovuje dárce jak v České republice, tak i v zahraničí, aby poskytli potřebné finanční prostředky k odměňování jak hostujících profesorů, tak místního profesorského sboru.

Knihovna CERGE-EI

Knihovna CERGE-EI patří bezesporu k nejlepším knihovnám svého druhu v regionu střední a východní Evropy. Díky finančním darům se daří nejen aktualizovat a rozšiřovat stávající sbírku, ale též zajistit nadstandardní služby pro širokou veřejnost. Pro ilustraci: ročně CERGE-EI vynaloží kolem 250.000 USD na akvizici knih, akademických časopisů a elektronických dat.  Částka umožní koupi knih, předplatného periodik a přístupy do internetových databází zabývajících sevšemi oblastmi ekonomie. Je důležité podotknout, že všechny tituly jsou dostupné široké veřejnosti. Knihovna má v současnosti několik tisíc registrovaných uživatelů – domovských studentů a výzkumníků CERGE-EI, studentů z ostatních vysokých škol a odborné i laické veřejnosti.
Od roku 2016 nese knihovna jméno Profesora Jana Kmenty.

 
956.jpg
 
618.jpg