Příklady - nahlédnutí
do projektů

Nic nás netěší víc než úspěšně dokončený projekt podpořený naší nadací.

 
 

1. Podpora ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu na CERGE-EI

 
 

Co si představit pod konkrétní podporou ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu na CERGE-EI?
Jako příklad uvádíme čerpání daru od Benson Oak v akademickém roce 2012/2013.

Z daru byly podpořeny:

 • Mobilita studenta doktorského studijního programu,

 • Knihovna CERGE-EI – nákup databáze,

 • Semináře významných ekonomů tzv. „Seminar Series“,

 • „Distinguished Speakers Series“,

 • Cestovní náklady na zahraniční konference.

CERGE-EI jako příjemce daru vždy dbá na akademický růst svých studentů a doporučuje studentům navštívit prestižní zahraniční univerzity. Právě na těchto cestách, tzv. mobilitách, se studenti seznámí s mnoha zajímavými osobnostmi a jejich výzkumnou činností. Díky pobytům a působení na těchto univerzitách velice často naváží odbornou spolupráci s kolegy ze zahraničí. Jednou z podpořených aktivit byla mobilita studenta doktorského studijního programu Lashy L.

Nejen studenti, ale i akademičtí pracovníci při své práci potřebují pracovat s kvalitními databázemi. Pro Knihovnu CERGE-EI byla z daru zakoupena databáze OECD iLibrary. OECD iLibrary je informační služba poskytující plné texty knih, periodik a dokumentů OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) a patří mezi významné zdroje statistických dat a analýz produkovaných OECD, z kterých jsou čerpány informace pro výuku a výzkum. Informace a statistické údaje jsou zaměřeny na klíčové oblasti OECD zemí jako je ekonomika, vzdělání, energetika, životní prostředí, finance a investice, správa, průmysl a služby, věda a technika, sociální problematika, obchod, doprava, regionální rozvoj aj.

Z daru bylo dále financováno celkem 31 návštěv zahraničních odborníků, kteří na CERGE-EI prezentovali výsledky svého výzkumu v rámci „Research Seminar Series“. Přednášející většinou pocházejí z ekonomických kateder věhlasných světových univerzit a obchodních vysokých škol (Business School). Zmiňme jich alespoň několik: Princeton University, Northwestern University, University of Oxford, Max Planck Institute, Toulouse School of Economics a další. Tyto semináře jsou velmi důležité – pomáhají studentům rozvíjet jejich výzkumné záměry a zároveň slouží k výměně nejnovějších poznatků v oboru.

Co může být pro studenta přínosnější než přednáška laureáta Nobelovy ceny? Část finančních prostředků byla vynaložena na zajištění návštěvy nositele Nobelovy ceny za ekonomii prof. Erica Maskina v rámci „Distinguished Speakers Series“. Přednáška prof. Maskina se setkala s obrovským zájmem veřejnosti i médií.


Část daru byla použita na pokrytí cestovních nákladů na zahraniční konferenci na tzv. Job Market, který proběhl v San Diegu ve Spojených státech. Přítomnost zástupců CERGE-EI na podobných konferencích umožňuje osobně najímat ty nejlepší ekonomické odborníky pro posílení mezinárodního týmu výzkumníků a pedagogů na CERGE-EI.

„…I had a great privilege to work under the supervison of Uri Gneezy — one of the leading scholars in the field of behavioral economics.”

— Lasha L, ze právy o studijním pobytu

 
 
 

2. Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace

 
 

Nadací podpořený projekt z let 2012–2013 autorského kolektivu Vladimíra Šilhánková, Michael Pondělíček, Miroslav Pavlas a Martin Maštálka, který úspěšně završilo vydání monografie s názvem Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace, kterou vydalo Civitas Per Populi, Hradec Králové 2013.

Předmětem projektu bylo dokončení originálního výzkumu, který byl zaměřen na sledování ekonomických a bezpečnostních dopadů (sub)urbanizace na fungování našich obcí a měst.

Šlo o unikátní mezioborový výzkum, do kterého byli zapojeni studenti a pedagogové oboru Regionální rozvoj na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, a který probíhal průběžně od roku 2009 a shromáždil řadu nových a dosud nedoložených poznatků o (často velmi negativních) ekonomických dopadech nového územního „developmentu“ a celkově (sub)urbanizačního procesu na fungování našich měst a obcí.

Cílem projektu bylo získané poznatky z výzkumu sumarizovat a vydat formou odborné monografie, čemuž se i stalo. Jak již bylo řečeno, do výzkumu byli zapojeni i studenti, kteří přinesli celou řadu zajímavých a neotřelých náhledů na danou problematiku.

Monografie je určena odborné veřejnosti a studentům v oblasti veřejných financí, urbanistické ekonomie, environmentální ekonomie, regionálního rozvoje, urbanismu, veřejné správy apod.

Knihu je možné objednat u vydavatele e-mailem na adrese: civitasperpopuli@gmail.com.

Ekonomicke-a-bezpecnostini-aspekty-suburbanizace-obalka.jpg
 
 
 

3. Experti do škol

 
 

Mezi projekty, které mohou být v rámci výběrových řízení podpořeny, je pořádání seminářů, panelových diskusí a konferencí. Jeden z podpořených projektů cílil na ty nejmladší studenty – na studenty středních škol.

Šlo o projekt z našeho 14. ročníku grantových programů -   přednášky pro studenty středních škol.

Účelem projektu „Experti do škol“ bylo seznámit studenty středních škol v České republice s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků.

Cílem bylo přiblížit studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu na vysokých školách s ekonomickým zaměřením.

Uspořádané přednášky

 • Bankovní sektor a jeho význam pro ekonomiku

 • Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

 • Česká republika a přijetí Eura

 • Česká republika v Evropské unii (ekonomické otázky)

 • Finanční gramotnost aneb jak se nedostat do finančních problémů

 • Korupce

 • Krize a budoucnost eurozóny

 • Lichva v českých dějinách

 • Migrační krize EU

 • Mzdová problematika z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů v porovnání s OSVČ

 • Peníze a jejich padělání

 • Platební karty

 • Podnikatelské minimum

 • Politiky a rozpočet EU

 • Rizika v bankách a jejich řízení

 • Rozpočet Evropské unie

 • Spotřební úvěry – Na co si dát pozor při sjednávání tohoto typu úvěrů

 • Stav globální ekonomiky a ekonomiky ČR

 • Střípky z historie bankovnictví

 • Úvěry

 • Veřejné finance

 • Změny v účetnictví podnikatelských subjektů od 1. 1. 2016