Úplné znění statutu ke dni 15. 11. 2014

 

Preambule

Nadace CERGE-EI, se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 7,  IČO: 45246122, vznikla podle ustanovení 389b hospodářského zákoníku č.109/64 Sb. ve znění zákona č.103/90 Sb. dne 25.10.1991 registrací u Obvodní úřadu pro Prahu 3. Od 6. 12. 1995 je registrována u Obvodního úřadu pro Prahu 1 pod registračním číslem 473/95.

Zakladateli Nadace CERGE-EI jsou Doc. Josef Zieleniec, narozen 28. dubna 1946, trvalým pobytem Chodská 19, 120 00 Praha 2 a Helena Bambasová, narozena 15. září 1958, trvalým pobytem Hrusická 2527, Praha 4.

V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 227/97 Sb. zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) rozhodla správní rada Nadace CERGE-EI, jako její  statutární orgán, na svém zasedání dne 5. června 1998 o vydání statutu Nadace CERGE-EI pro účely návrhu na zápis Nadace CERGE-EI do nadačního rejstříku u rejstříkového soudu v Praze.

Zakladatelé v souladu s § 3049 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle něhož je změna statutu nadace podřízena úpravě nadační listiny v občanském zákoníku rozhodli o změně a doplnění Statutu Nadace CERGE-EI. Správní rada Nadace CERGE-EI provedené změny vzala na vědomí.

část I.

Základní ustanovení
Název, sídlo a postavení

§ 1

1. Název: Nadace CERGE-EI (dále jen „Nadace“)
2. IČO: 45 24 61 22

§ 2

Sídlo Nadace je v Praze 1, Politických vězňů 7, PSČ 110 00

§ 3

Nadace je ve smyslu §146 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník veřejně prospěšnou právnickou osobou.

část II.
Obecně prospěšný cíl, účel

§ 4

1.    Obecně prospěšným cílem Nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu.

2.    Svého cíle a účelu Nadace dosahuje koncepčním a ekonomickým využitím soustředěných peněžních, materiálních, a případně jiných prostředků.

§ 5

Nadace spolupracuje se všemi subjekty v tuzemsku i v zahraničí, které sledují stejné nebo obdobné cíle a účely jako Nadace.

část III.
Majetek, nadační  kapitál

§ 6

1.  Nadace používá k dosahování svého účelu výnosů z nadační jistiny a ostatní majetek Nadace.

2. Nadační kapitál Nadace činí 38 584 250,- Kč (slovy: třicet osm miliónů pět set osmdesát čtyři tisíc dvě stě padesát korun českých).

část IV.
Orgány

Správní rada
§ 7

1.    Správní rada Nadace (dále jen „správní rada“) je nejvyšším a statutárním orgánem Nadace, který spravuje majetek Nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadace, které nejsou tímto statutem svěřeny do působnosti jinému orgánu Nadace.

2.    Správní radu tvoří osm členů, kteří ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.

3.    Členy první správní rady byli:

a)    Josef Kotrba
narozen 31. května 1965, trvalým pobytem Jasná I. 12/1580, Praha 4
předseda

b)    Evžen Kočenda
narozen 31. ledna 1963, trvalým pobytem Na Marsu 1125, 252 28 Černošice
místopředseda

c)    Randall Keith Filer,
narozen 14. června 1952, trvalým pobytem 218 Larch Ave Teaneck, NJ, USA
člen

d)    Martin Kratochvíl
narozen 22. května 1946, trvalým pobytem 251 64 Mnichovice 508
člen

e)    Tomáš Procházka
narozen 13. srpna 1946, trvalým pobytem Štefkova 14, Praha 6
člen

f)    Dipak K. Rastogi
narozen 14.října 1954, trvalým pobytem Gloucester Park, Apt No.10K, Ashburn Place, Kensington, London
člen

g)    Miroslav Singer
narozen 14. května 1968, trvalým pobytem Nad Šárkou 111, Praha 6
člen

h)    Josef Zieleniec
narozen 28. dubna 1946, trvalým pobytem Chodská 19, Praha 2
člen.

4.    Další členové správní rady jsou voleni správní radou.

5.    Funkční období členů správní rady je čtyřleté.

6.    Opětovné zvolení za člena správní rady je možné s tím, že fyzická osoba může být členem správní rady nejvýše ve třech po sobě jdoucích funkčních obdobích.

§ 8

1.    Členství ve správní radě zaniká:

uplynutím funkčního období,
úmrtím,
odvoláním, jestliže člen nesplňuje podmínky pro členství, nebo porušil li závažným způsobem nebo opakovaně občanský zákoník, nebo statut Nadace,
odstoupením na základě písemného projevu vůle doručeného Nadaci,
dohodou o ukončení členství ve správní radě.

2.    Zanikne li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada nového člena do tří měsíců. Neučiní-li tak jmenuje nového člena na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, a to na dobu, dokud správní rada nezvolí nového člena.

3.    Jestliže v důsledku zániku členství ve správní radě nemá Nadace statutární orgán nebo ve správní radě zůstal pouze jeden její člen, na návrh zakladatele nebo i bez návrhu jmenuje nové členy správní rady soud.

§ 9

1.    Správní rada se schází na svých pravidelných jednáních nejméně však jednou ročně.

2.    Jednání správní rady svolává, řídí a jeho pořad určuje předseda správní rady, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda a dále první člen podle pořadí v seznamu členů správní rady.

3.    Termín a program jednání se oznamuje členům správní rady písemnou pozvánkou rozeslanou nejpozději 15 dnů přede dnem jeho konání. Místo, datum a hodina jednání musí být určeny tak, aby podstatně neomezovaly možnosti členů správní rady účastnit se jednání.

4.    Správní rada je schopna se usnášet, účastní-li se nadpoloviční většina hlasů všech členů správní rady. K platnému rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů zúčastněných členů správní rady, pokud tímto statutem není stanoveno jinak.

5.    K platnému rozhodnutí správní rady o změně statutu Nadace, o sloučení Nadace s jinou nadací, o zvolení a odvolání člena správní rady, ředitele a volby dozorčí rady Nadace a o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu je zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů členů správní rady.

6.    Každý člen správní rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

7.    Jednání správní rady jsou oprávněni se zúčastnit členové dozorčí rady Nadace a ředitel Nadace s hlasy poradními a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.

8.    Z jednání správní rady se pořizuje zápis. Ten podepisují předsedající a zapisovatel a doručuje se předsedovi správní rady, řediteli Nadace a jedno vyhotovení zápisu se zakládá do archivu Nadace, kde je k nahlédnutí všem členům správní rady a dozorčí rady Nadace.

9.    Správní rada může stanovit podrobnější procesní pravidla upravující jednání správní rady a volbu předsedy správní rady.

§ 10

1.    Do působnosti správní rady patří zejména:
a)    rozhodovat o změnách statutu v plném rozsahu bez účasti zakladatelů
b)    schvalovat rozpočet a jeho změny
c)    schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen výroční zpráva)
d)    rozhodovat o sloučení Nadace
e)    volit členy správní rady
f)    schvalovat kandidáty na členy dozorčí rady Nadace
g)    odvolávat členy správní rady a dozorčí rady Nadace, pokud přestanou splňovat podmínky členství nebo funkce
h)    jmenovat a odvolávat ředitele Nadace
i)    stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, členů dozorčí rady Nadace a ředitele Nadace
j)    rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu po předchozím souhlasu dozorčí rady
k)    schvalovat interní předpisy Nadace.

2.    Za Nadaci je pověřen jednat předseda a místopředseda, kteří také mají podpisové právo, a to každý z nich samostatně.

Dozorčí rada
§ 11

1.    Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadace. Členy dozorčí rada volí sama dozorčí rada, s tím, že návrhy kandidátů předem schválí správní rada Nadace. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné s tím, že fyzická osoba může být členem dozorčí rady nejvýše ve třech po sobě jdoucích funkčních obdobích.

2.    Dozorčí rada je tříčlenná.

3.    Členy první dozorčí rady byli:

a)    Jaroslav Němec
narozen 7. ledna 1951, trvalým pobytem V Pařezinách 542, 190 00 Praha 9
předseda

b)    Lubomír Lízal
narozen 3. června 1969, trvalým pobytem Ke škole 1398, 149 00 Praha 4
člen

c)    Daniel Münich
narozen 28. listopadu 1965, trvalým pobytem K Sadu 530/3, 182 00 Praha 8
člen

4.    Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Předseda podepisuje zápisy z jednání dozorčí rady. Zápisy jsou v jednou stejnopise předávány předsedovi správní rady

5.    Dozorčí rada zejména
a)    kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného Nadací
b)    přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu
c)    dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem Nadace
d)    upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění
e)    nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

6.    Členové dozorčí rady jsou v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněni zejména nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadace.

7.    Dozorčí rada je oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadace, pokud tak neučiní předseda správní rady.

8.    Pro ukončení členství v dozorčí radě se použije obdobně ustanovení o ukončení členství ve správní radě.

Ředitel nadace
§ 12

1.    Ředitel Nadace (dále jen „ředitel“) působí v Nadaci na základě pracovně-právního nebo obdobného smluvního vztahu dle rozhodnutí předsedy správní rady.

2.    Ředitel koordinuje a zajišťuje činnost Nadace mezi zasedáními správní rady, je jí odpovědný a přísluší mu zejména
a)    provedení rozhodnutí správní rady a praktická realizace činností zajišťovaných Nadací, včetně administrativní agendy a zajištění vedení účetnictví
b)    obsahová a organizační příprava jednání správní rady
c)    zpracování výroční zprávy
d)    soustřeďování a evidování požadavků na poskytnutí prostředků Nadace
e)    běžné operativní dispozice s majetkem Nadace
f)     rozhodování o zaměstnaneckých záležitostech pracovníků Nadace
g)    vykonávat další působnost, kterou na něj správní rada přenesla.

3.    Bližší podrobnosti činnosti ředitele může stanovit organizační řád Nadace nebo další interní předpisy Nadace.

4.    Ředitel zastupuje Nadaci navenek ve vztahu k třetím osobám na základě plné moci udělené správní radou.

Patroni Nadace
§ 13

1.    Patroni jsou význačné osobnosti veřejného, politického, kulturního a vědeckého života, které svoji autoritou a morálním kreditem zaručují řádný chod Nadace a napomáhají plnění jejího poslání.

2.    Patronem se stane fyzická osoba, přijme-li nabídku předsedy Správní rady.

3.    Patron Nadace je čestná, nehonorovaná funkce.

4.    Patron Nadace působí ve prospěch Nadace svým vlivem, propaguje a pomáhá prosazovat její záměry.

5.    Funkce Patrona zaniká:
a)    úmrtím
b)    ztrátou způsobilosti k právním úkonům
c)    rozhodnutím Správní rady (jestliže svým morálním postojem Patron zneváží své poslání.

Poradní sbor
§ 14

1.    Poradním orgánem správní rady je Poradní sbor. Členy poradního sboru jsou významné osobnosti veřejného, kulturního a vědeckého života.

2.    Členy poradního sboru jmenuje správní rada na návrh jednotlivých členů správní rady, členů dozorčí rady a patronů Nadace.

3.    Členové Poradního sboru volí ze svého středu předsedu na jeden rok. Předseda Poradního sboru svolává zasedání Poradního sboru dle potřeby Poradní sbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů.

4.    Poradní sbor je oprávněn předkládat správní radě Nadace návrhy k činnosti Nadace. Správní rada předkládá Poradnímu sboru k vyjádření materiály týkající se zaměření Nadace, mezinárodních aktivit Nadace a další materiály dle uvážení správní rady.

5.    Členové Poradního sboru mají právo se zúčastnit zasedání správní rady. Požádá-li člen Poradního sboru o slovo, musí mu být uděleno.

6.    Funkce člena Poradního sboru je čestná.

7.    Funkce člena Poradního sboru zaniká:
a)    vzdáním se funkce
b)    úmrtím
c)    ztrátou způsobilosti k právním úkonům
d)    rozhodnutím Správní rady.

§15
Společná ustanovení ke kolektivním orgánům Nadace

1.    Rezignuje-li člen kolektivního orgánu na svou funkci, skončí jeho členství v orgánu uplynutím dvou měsíců po doručení rezignace popř. sdělení rezignace do zápisu z jednání příslušného orgánu.

2.    Kolektivní orgány rozhodují ve věcech jim svěřeným ve sboru s výjimkou případů, kdy je působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena do konkrétních oblastí.

3.    Kolektivní orgán může rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda orgánu nebo jím pověřený člen ostatním členům orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.

4.    Jednání kolektivního orgánu se mohou jejich členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

5.    Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

část V.
Použití majetku , náklady a nadační příspěvky

§ 16

Majetek Nadace smí být použit pouze v souladu s účelem apodmínkami stanovenými v tomto statutu jako nadační příspěvek, k zajištění vlastní činnosti k naplnění svého účelu, k úhradě nákladů na zhodnocení nadační jistiny ak úhradě nákladů na vlastní správuNadace.

§ 17

1.    Nadační příspěvek lze, v souladu s cílem Nadace, poskytnou fyzickým či právnickým osobám za účelem podpory a rozvoje ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Nadační příspěvek se poskytuje na základě doporučení člena správní rady a nebo na základě žádosti uchazeče o nadační příspěvek. O přidělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada. O poskytnutí nadačního příspěvku uzavře Nadace s destinatářem písemnou smlouvu, která musí obsahovat kromě náležitostí stanovených obecně závaznými předpisy konkrétní vymezení účelu poskytnutí nadačního příspěvku a závazek osoby, které byl nadační příspěvek poskytnut, že v případě nedodržení zákonných a smluvních podmínek nadační příspěvek vrátí nebo vrátí náhradu v penězích ve lhůtě stanovené Nadací. Nadační příspěvek je poskytován bankovním převodem na účet destinatáře.

2.    Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů Nadace, zaměstnancům Nadace, státu a státním orgánům.

část VI.
Účetnictví a výroční zpráva

§ 18

1.    Nadace vede podvojné účetnictví ve smyslu zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění a navazujících předpisů.

2.    Roční účetní závěrka Nadace musí být ověřena auditorem.

§ 19

1.    Nadace vypracovává výroční zprávu do pěti měsíců po skončení hodnoceného období, kterým je uplynulý kalendářní rok.

2.    Nadace uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu u rejstříkového soudu a zpřístupní ji v sídle Nadace.

část VII.
Ustanovení společná a závěrečná

§ 20

Změna tohoto statutu je možná pouze písemnou formou.

§ 21

1.    Nadace může být zrušena bez likvidace fúzí sloučením s jinou nadací, sloučením nadačním fondem, je-li Nadace nástupnickou nadací, nebo s likvidací, a to rozhodnutím soudu z důvodu dle §377 občanského zákoníku nebo rozhodnutím správní rady, je-li dosaženo účelu nadace.

2.    Likvidátor bude při likvidaci postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Zpeněží likvidační podstatu pouze v rozsahu, který bude nutný k vyrovnání dluhu nadace.

3.    Likvidační zůstatek se převede na nadaci zabývající se podporou vzdělávání podle rozhodnutí správní rady.

§ 22

1.    Není li v tomto statutu uvedeno jinak řídí se právní poměry Nadace obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2.    Toto úplné znění statutu v plném rozsahu nahrazuje statut ze dne 12. 12. 2012 ve znění dodatků č. 1-13.

3.    Toto úplné znění statutu se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, které budou založeny v dokumentaci nadace. V digitalizované podobě bude založen do sbírky listin rejstříkového soudu.

Zakladatelé: Josef Zieleniec, Helena Bambasová

Správní rada tento statut vzala na vědomi na svém jednání dne 21. 11. 2014.