Vyhodnocování a výběr žádostí

 • projekty zkoumá a vyhodnocuje hodnotící komise složená ze tří členů. Návrh komise na udělení grantů schvaluje správní rada Nadace (rozhodnutí je konečné a Nadace není povinna jej zdůvodňovat)
 • o výsledku jsou všichni žadatelé vyrozuměni písemně během měsíce října, nejpozději do 31. října
 • všechny podpořené projekty jsou zveřejňovány na internetových stránkách Nadace
 • po podepsaní smluv jsou prostředky odesílány vítězným institucím nejpozději do 31. prosince.

(Pozn.: kopie žádostí se nezasílají žadatelům zpět, po ukončení grantového řízení jsou uloženy 5 let v archívu Nadace, přílohy k žádostem jsou po jednom roce skartovány)


Projekty žadatelů budou vyhodnocovány dle následujících kritérií

1. Administrativní náležitosti

 • ověření zda je žádost úplná podle seznamu uvedeného ve formuláři žádosti
 • ověření zda žadatel splňuje všechny náležitosti dané těmito grantovými pravidly

2. Vyhodnocení kvality návrhů a finanční vyhodnocení

 • Vyhodnocení kvality: Kritéria, která bude výběrová komise považovat za důležitá, budou zahrnovat významnost témat projektu pro cílové příjemce, kvalitu institucí, stupeň odborných znalostí, které organizující instituce v minulosti nashromáždily, skutečnost, zda je projekt součástí širšího vzdělávacího či výzkumného projektu, očekávaná účast (v případě konání semináře/panelové diskuse či konference), zeměpisné rozmístění míst konání jednotlivých projektů a zaměření, struktura a tématická organizace projektů. Komise bude též klást důraz na to, zda instituce má dostatečně zabudované mechanismy informování okolí a veřejnosti.
 • Finanční vyhodnocení: Výběrová komise se bude také soustředit na fakt, zda je rozpočet na projekt přiměřený, hospodárný a ověřitelný. Dále zda bude zajištěno, aby přidělené prostředky byly řádně vedeny, sledovány a vyúčtovány.

3. Důvody pro vyloučení žádosti o grant:

 • žádost byla podána po termínu uzávěrky
 • žádost byla neúplná nebo jinak nevyhovovala stanoveným administrativním podmínkám
 • předkladatelská organizace nebo projekt je nezpůsobilý (obsah projektu nespadá do programu, projekt překračuje maximální možnou délku trvání projektu, požadovaná částka je vyšší než maximální povolená částka, apod.)
 • žadatel se pokoušel získat důvěrné informace nebo ovlivňovat hodnotící komisi nebo Nadaci během hodnotícího procesu

Pokud bude některý z těchto bodů naplněn, projekt nebude zařazen do výběrového řízení!

4. Důvody rozhodnutí o nepřidělení grantu:

 • žádost byla vyloučena z důvodu naplnění některého z výše uvedených bodů
 • význam projektu a/nebo jeho technická kvalita byla shledána nižší než u vybraných návrhů

5. Smluvní podmínky pro realizaci projektu, po rozhodnutí o přidělení grantu:

 • v případě kladného posouzení projektu uzavře Nadace s pověřeným statutárním zástupcem organizace smlouvu o přidělení grantu
 • organizace předloží Nadaci závěrečnou zprávu o čerpání grantu včetně vyúčtování
 • Nadace má právo zveřejnit veškeré údaje o podpořených projektech s výjimkou osobních, zákonem chráněných dat
 • podpořená organizace se smluvně zavazuje uvádět ve všech svých veřejných materiálech a vystoupeních, že příslušná aktivita byla podpořena Nadací CERGE-EI

Další informace lze získat v Nadaci CERGE-EI:
Tel: 224 005 143
e-mail: nadace@cerge-ei.cz
Koordinátor programu: Blanka Hadová