Zásady ochrany osobních údajů žadatelů a příjemců

 
 
 

Účel zpracování. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat z důvodu vyřízení vaší žádosti o podporu v námi vyhlášené soutěži či výběrovém řízení. Zpracujeme  vaše  jméno  a  příjmení,  doručovací  adresu,  e-mail,  telefonní  číslo, v případě získání podpory i číslo bankovního účtu. Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Žádost, resp. smlouva včetně uvedených osobních údajů bude uschována v souladu s interní směrnicí týkající se úschovy účetních dokladů a ostatních písemností a skartačním řádem v souladu s povinnostmi vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění.

Přílohy k žádostem jsou skartovány či vymazány 1 rok po vyhlášení výběrového řízení.

Vaše osobní údaje poskytneme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému.

Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme a nemáme v úmyslu předat jiným osobám.