Závěrečná zpráva

Pro příjemce podpory NADACE CERGE-EI v rámci výběrových řízení

 
zaverecna zprava.jpg

Závěrečnou zprávu sepisuje řešitel projektu a podepisuje spolu se statutárním zástupcem organizace. Výstupy z projektu popiště co nejdetailněji. Nedílnou součástí závěrečné zprávy jsou vyplněné finanční tabulky: Annex A s názvem „Vyúčtování osobních nákladů“ a Annex B s názvem „Vyúčtování ostatních nákladů“. Vyúčtování doložte kopiemi účetních dokladů (např. výdajovými či příjmovými pokladními doklady, paragony, fakturami), výpisy z bankovních účtů k bezhotovostním platbám, kopiemi smluv, výstupy z účetnictví. Vyúčtování musí být podepsáno osobou, které jej zpracovala. Vítanými přílohami jsou výstupy dle účelu projektu (např. vydaná publikace, pozvánky a podklady na konference či semináře nebo uveďte odkazy na webové stránky, kde je projekt uveden).

Prosíme vyplňte tuto zprávu na počítači a zašlete k termínu daném v článku V, bod 6 smlouvy o poskytnutí grantu

„Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečné vyhodnocení použití nadačního příspěvku včetně jeho vyúčtování nejpozději do 60 dnů po uplynutí lhůty pro použití nadačního příspěvku dle čl. IV této smlouvy.“

Tabulky a formuláře ke stažení

Formulář pro závěrečnou zprávu
Vyúčtování osobních nákladů
Vyúčtování ostatních nákladů

Prosím berte též na vědomí, že Nadace CERGE-EI si vyhrazuje právo závěrečnou zprávu odmítnout nebo si k ní vyžádat dodatky v případě, že je nekonkrétní či neúplná.


 

Vzor zprávy je utvořen tak, aby ho mohlo použít široké spektrum příjemců, jak institucí tak i fyzických osob. Nejste-li si v něčem jistí nebo máte-li zájem o osobní konzultaci, prosím, kontaktujte nás.